team – equip – equipo

team

Ariel Cavilli (1968)

Born and raised in Buenos Aires, Argentina –he is Italian as well because his grandparents immigrated to Argentina. He was graduated as architect at the University of Buenos Aires (UBA) in 1994. After finishing his postgraduate studies in Environmental Architecture at the UBA, he continued this field and the branch of History of Architecture as university professor since he came to Barcelona in 2001 to carry out a PHD in Theory and History of Architecture at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). He validated his degree at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) in 2004.

Seduced by his doctorate studies and by his thesis –a critic of the glazed corporative façade as advertising device- and by the richness of Barcelona, he was magnetized by the city phenomenon as historical, architectural and cultural feedback. He founded architour in 2009 as a continuation of his thesis process in which research reveals a new anthropological and enriching travelling experience. He is in charge of the research for preparing the routes and he is also guide. He has C level in Catalan and a Proficiency in English degree.

Fabiana Palmero (1971)

Born and raised in Buenos Aires, Argentina, she was graduated as architect at the UBA in 1995. She finished postgraduate studies in Environmental Architecture at the UBA, taught at the university and continued this approach with a master in Urban Environment and Sustainability at the UPC when she came to Barcelona in 2001. She validated his degree at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) in 2005.

Catalan environment and culture also fascinated her, something not entirely unpredictable as, a part from being Italian due to her immigrant grandparents, her grandmother was from Palma de Mallorca. Also interested in structural engineering, she teaches at the UPC. She is fundamental to architour since the very beginning. She deals with guiding, logistics and graphic design.

Núria Oliver (1968)

Born and raised in Vic, Catalonia, she graduated as architect at the UPC in 1999. Apart from History -Núria started studying History before Architecture- she is specialized in Urban Planning. She worked at the Department of Urbanism of Vic City Council and also works as director of the new Urban Planning of Manresa City.

Núria is the “local” part of the project; she was a real magnet for Ariel and Fabiana. Her knowledge and love for Catalonia was contagious and therefore, she is also important for the project since the beginning. Basically, she is consultant for the route contents and planning as well as guide. She has a fluent Italian –she carried out Erasmus studies in Venice- and has good knowledge of English.

Paz Molinari (1976) 

Born and raised in Buenos Aires, Argentina, graduated as an architect at the University of Buenos Aires (UBA) in 2004. Since 1998 until 2006 she also develops its activity as a university professor in different subjects devoted to the Contemporary Architectural History, becoming Chief of workshop in her last year.
During her studies, she coincided with Ariel, being his student in Environmental Design.

Nowadays, she is validating her degree at the Polytechnic University of Madrid (ETSAM), she has worked in several architectural studios in Buenos Aires, Vic and Madrid.
She is in charge of the digital identity of architour and also preparing the first route in Madrid agreeing with the work which it´s already done in Barcelona and Vic.

 

– In addition, Ariel, Fabiana i Núria belong to the Catalan Association of Architects (COAC) and practice architecture as conventional liberal work. Núria and Fabiana share partnership since 2005. Paz shares architour with English teaching. If architour is basically addressed to travelers, or it appeals to this spirit, it is because the team are also passionate travelers.

Architour is a big team with further collaborators and collaborators.

equip

Ariel Cavilli (1968)

Nascut i criat a Buenos Aires, Argentina –també amb nacionalitat italiana perquè els seus avis van emigrar a l’Argentina-, es va graduar com a arquitecte a la Universidad de Buenos Aires (UBA) el 1994. Després d’acabar els estudis de postgrau en Arquitectura Mediambiental a la UBA, va continuar aquest camp i el d’Història de l’Arquitectura com a professor universitari fins que va arribar a Barcelona el 2001 per dur a terme un doctorat en Teoria i Història de l’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va homologar el títol a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya el 2004 i es va col·legiar al COAC el mateix any.

Seduït pel doctorat i per la tesi en curs -una crítica sobre la façana lluminosa com a dispositiu publicitari- i per la riquesa de Barcelona, va ser imantat pel fenomen de la ciutat com a interacció històrica, urbanística, arquitectònica i cultural. Va fundar Architour el 2009 com una continuació del seu procés de tesi en el qual la investigació i la recerca revela una nova experiència antropològica i enriquidora del viatge. S’encarrega del procés de recerca i investigació necessari per idear els recorreguts d’arquitectura i és també guia d’aquestes rutes. Té nivell C en català i Proficiency in English d’anglès.

Fabiana Palmero (1971)

Nascuda i criada a Buenos Aires, Argentina, es va graduar com a arquitecta a la UBA el 1995. Va acabar els estudis de postgrau en Arquitectura Mediambiental a la UBA, va ensenyar a la universitat i va continuar aquest enfocament amb un màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat a la UPC quan va arribar a Barcelona el 2001. Va homologar el títol a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya el 2004 i es va col·legiar al COAC el 2005.

L’ambient català i la seva cultura també la van fascinar, un fet no totalment imprevisible ja que, a més d’italiana arran dels seus avis emigrants, la seva àvia materna era mallorquina. També interessada en el disseny estructural, ensenya a la UPC. És fonamental per a Architour des del començament, s’ocupa de la guia de grups, de la logística i del disseny gràfic. Té nivell D en català i domina l’anglès fruit d’haver estudiat tota la infantesa en una escola irlandesa.

Núria Oliver (1968)

Nascuda i criada a Vic, Catalunya, es va graduar com a arquitecta a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya el 1999 i es va col·legiar al COAC el mateix any. A part de la Història -Núria va començar a estudiar història abans d’arquitectura- s’ha especialitzat en Planificació Urbana i ha treballat al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vic en la redacció del nou POUM ara vigent. Ara també treballa en la direcció de la redacció del nou POUM de Manresa.

La Núria és la part “local” del projecte, i va ser un veritable imant per a l’Ariel i per a la Fabiana. Amb els seus coneixements i el seu amor per Catalunya ha encomanat la resta de l’equip, i per tant també és important per al projecte. Bàsicament és consultora dels continguts i la planificació de les rutes, així com a guia de grups. Domina l’italià –va fer Erasmus a Venècia- i té coneixements d’anglès.

Així mateix, tots l’Ariel, la Fabiana i la Núria exerceixen l’arquitectura com a pràctica liberal convencional. La Fabiana i la Núria comparteixen despatx des de 2005.

Paz Molinari (1976) 

Nascuda i criada a Buenos Aires, Argentina, es va graduar com arquitecta a la UBA el 2004. Des de l’any 1998 fins al 2006 exerceix com a docent en diferents assignatures relacionades amb el camp de la història de l’arquitectura contemporània. L’últim any treballa com a cap de treballs pràctics. Durant els seus estudis, coincideix a la Universitat amb l’Ariel, és alumna seva en Arquitectura Mediambiental.

En l’actualitat es troba homologant el seu títol de la UBA d’arquitecta a l’ETSAM. Ha treballat en diversos despatxos d’arquitectura a Buenos Aires, Vic i Madrid. Amb architour s’ocupa de la identitat digital del projecte i la seva empremta dins la Web. Així mateix, Treballa en paral·lel amb la primera ruta que architour tindrà a la ciutat de Madrid, en sintonia amb El treball ja realitzat a Barcelona i Vic.

 

– Així mateix, l’Ariel, la Fabiana i la Núria pertanyen al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i exerceixen l’arquitectura com a pràctica liberal convencional. La Fabiana i la Núria comparteixen despatx des de 2005. La Paz compagina la seva feina d’architour amb la docència de l’anglès. Si architour està adreçat bàsicament a viatgers, o apel·la a aquest esperit, ho és també perquè tot l’equip són viatgers apassionats.

Architour compte amb l’ajuda d’un grup d’arquitectes i professionals col·laboradors

equipo

Ariel Cavilli (1968)

Nacido y criado en Buenos Aires, Argentina -también con nacionalidad italiana porque sus abuelos emigraron a Argentina-, se graduó como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1994. Después de terminar los estudios de postgrado en Arquitectura Medioambiental en la UBA, continuó este campo y el de Historia de la Arquitectura como profesor universitario hasta que llegó a Barcelona en 2001 para llevar a cabo un doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Homologó el título en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña en 2004 y se colegió en el COAC el mismo año.

Seducido por el doctorado y por la tesis en curso -una crítica sobre la fachada luminosa como dispositivo publicitario- y por la riqueza de Barcelona, fue imantado por el fenómeno de la ciudad como interacción histórica, urbanística, arquitectónica y cultural. Fundó architour en 2009 como una continuación de su proceso de tesis en el que la investigación revela una nueva experiencia antropológica y enriquecedora del viaje. Se encarga del proceso de búsqueda e investigación necesario para idear los recorridos de arquitectura y es también guía de estas rutas. Tiene nivel C en catalán y Proficiency in English de inglés.

Fabiana Palmero (1971)

Nacida y criada en Buenos Aires, Argentina, se graduó como arquitecta en la UBA en 1995. Acabó los estudios de posgrado en Arquitectura Medioambiental en la UBA, enseñó en la universidad y continuó este enfoque con un máster en Medio Ambiente urbano y Sostenibilidad en la UPC cuando llegó a Barcelona en 2001. Homologó el título en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV) de la Universidad Politécnica de Cataluña en 2004 y se colegió en el COAC 2005.

El ambiente catalán y su cultura también la fascinaron, un hecho no totalmente imprevisible ya que, además de italiana por sus abuelos emigrantes, su abuela materna era mallorquina. También interesada en el diseño estructural, enseña en la UPC. Es fundamental para architour desde el comienzo, se ocupa de la guía de grupos, de la logística y del diseño gráfico. Tiene nivel D en catalán y domina el inglés fruto de haber estudiado toda la infancia en una escuela irlandesa.

Núria Oliver (1968)

Nacida y criada en Vic, Cataluña, se graduó como arquitecta en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV) de la Universidad Politécnica de Cataluña en 1999 y se colegió en el COAC el mismo año. A parte de la Historia -Nuria empezó a estudiar historia antes de arquitectura- se ha especializado en Planificación Urbana y ha trabajado en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vic en la redacción del nuevo POUM ahora vigente. Ahora también trabaja en la dirección de la redacción del nuevo POUM de Manresa.

Nuria es la parte “local” del proyecto, y fue un verdadero imán para Ariel y para Fabiana. Con sus conocimientos y su amor por Cataluña ha contagiado el resto del equipo, y por lo tanto también es importante para el proyecto. Básicamente es consultora de los contenidos y la planificación de las rutas, así como guía de grupos. Domina el italiano -hizo Erasmus en Venecia-y tiene conocimientos de inglés.

Asimismo, Ariel, Fabiana y Nuria ejercen la arquitectura como práctica liberal convencional. Fabiana y Nuria comparten despacho desde 2005.

Paz Molinari (1976) 

Nacida y criada en Buenos Aires, Argentina, se graduó como arquitecta en la UBA en 2004. Desde el año 1998 hasta el 2006 ejerce como docente en diferentes asignaturas relacionadas con el campo la historia de la arquitectura contemporánea. El ultimo año trabaja como jefe de trabajos prácticos. Durante sus estudios, coincide en la Universidad con Ariel, siendo su alumna en Arquitectura Medioambiental.

En la actualidad se encuentra homologando su titulo de la UBA de arquitecta en la ETSAM. Ha trabajado en diversos despachos de arquitectura en Buenos Aires, Vic y Madrid. Con architour se ocupa de la identidad digital del proyecto y su huella dentro de la Web. Asimismo, trabaja en paralelo con la primer ruta que architour tendrá en la ciudad de Madrid, en sintonía con el trabajo ya realizado en Barcelona y Vic.

 

– Asimismo, Ariel, Fabiana y Nuria pertenecen al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) y ejercen la arquitectura como práctica liberal convencional. Fabiana y Nuria comparten despacho desde 2005. Paz compagina su trabajo de architour con la docencia del inglés. Si architour está dirigido básicamente a viajeros, o apela a este espíritu, lo es también porque todo el equipo son viajeros apasionados.

Architour cuenta con la ayuda de un grupo de arquitectos y profesionales colaboradores.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s