How – Com – Cómo

Dossiers and route methodology

Din A5 books with an initial plan and route review, containing the main goals of the tour, are handed over for each route. Personal dossiers include the whole sequence of selected buildings and places to be visited and other interesting buildings out of the route, with descriptions and photographs. After a section dedicated to annexed information –engravings, plans or historical documents- there is a final bibliography of architecture, history and journalism and cinema centered on the city of the itinerary.

Espresso or drink

The experience ends in a hotel rooftop terrace to draw conclusions, perceive skyline views and enjoy a drink or an espresso. A coffee halfway stop -at paradigmatic cafés- can be offered instead in some routes. The aim is to create a feedback ambit to ask questions, to share reflections and to close the route.

Who for?

Tours are intended for everyone interested in exploring, enjoying and going into architecture in the city. Architour partakers are travelers; they are sensitive people that are avid for the anthropological concept of travelling and for the fact of learning and interacting with novelty.

Entrega de dossiers de les rutes i metodologia de les rutes

S’entreguen dossiers personals per a cada ruta amb un format de llibre Din A5. Hi inclou un plànol inicial i una ressenya de la ruta, amb els objectius i temàtica fonamental. Hi conté tota la seqüència dels edificis i llocs seleccionats a visitar, a més d’altres edificis interessants fora de la ruta, presentats amb descripcions i fotos. Després d’un apartat d’informació annexa -gravats, plànols o documents d’arxiu històric- s’hi afegeix una bibliografia d’arquitectura, d’història, de literatura i periodisme i de cinema centrada en la ciutat de l’itinerari.

Copa o cafè

L’experiència es complementa amb una cloenda en una terrassa alta –normalment, es tracta d’un hotel- per tal de treure conclusions, experimentar vistes panoràmiques d’això que s’ha vist a peu, i gaudir d’una copa o un cafè. Amb algunes rutes, s’ofereix la variant d’una parada intermèdia en un cafè; són establiments singulars que complementen la naturalesa transversal de l’itinerari. Es busca crear un àmbit d’ interacció per tal de fer preguntes, reflexions i tancar l’experiència.

A qui va adreçat?

Els recorreguts estan destinats a tothom interessat i sensible a descobrir, explorar, gaudir i endinsar-se en l’arquitectura i la ciutat. El públic d’architour són viatgers, és gent que sent avidesa pel concepte antropològic del viatge i pel fet d’aprendre i  interactuar amb la novetat.

Entrega de dossiers de les rutas y metodología

Se entregan dossiers personales para cada ruta con un formato de libro Din A5. Incluye un plano inicial y una reseña de la ruta, con sus objetivos y temática fundamental. Contiene toda la secuencia de edificios y lugares seleccionados a visitar, además de otros edificios interesantes fuera de la ruta, presentados con descripciones y fotos. Después de un apartado de información anexa –grabados, planos o documentos de archivo histórico- se añade una bibliografía de arquitectura, de historia, de literatura y periodismo y de cine centrada en la ciudad del itinerario.

Copa o café

La experiencia se complementa con un final en una terraza alta – normalmente se trata de un hotel- para sacar conclusiones, experimentar vistas panorámicas de lo que se ha visto a pie y disfrutar de una copa o de un café. En algunas rutas, se ofrece la variante de una parada intermedia en un café; son establecimientos singulares que complementan la naturaleza transversal del itinerario. Se busca crear un ámbito de interacción para hacer preguntas, reflexiones y cerrar la experiencia.

¿A quién va dirigido?

Los recorridos están destinados a todo interesado y sensible en descubrir, explorar y adentrarse en la arquitectura en la ciudad. El público de architour son viajeros, es gente que siente avidez por el concepto antropológico del viaje y por el hecho de aprender e interactuar con la novedad.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s